تست قطعات خارج از مدارات الكترونيكي
  
(021)2275 56 53 

تست قطعات خارج از مدارات الكترونيكي

 

تست مقاومت ثابت

  مقاومت انواع مختلفی دارد . فعلاً آموزش تست یک مقاومت ثابت را توضیح می دھم .
جھت تست از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :
تست با مولتی متر دیجیتال :


در این روش در حالیکھ مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را بھ ابتدا بھ ھم اتصال می دھیم تا سیمھای ترمینال وخطای مولتی متر را کنترل نمائیم سپس دو پایھ ترمینال را بھ دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اھم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکھ این مقدار با اندازه مقاومت کھ از روی رمز رنگھا ویا از روی نوشتھ روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسھ می کنیم اگر این دو عدد بھم نزدیک بودند باتوجھ بھ خطای مقاومت می گوئیم کھ مقاومت سالم است .
تست با مولتی متر آنالوگ ( عقربھ ای( :
در این روش نیز باید مولتی متر را در رنج ھای تست کننده مقاومت بگذاریم البتھ تعیین این رنج بستگی بھ مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت کوچکتر از 100 ، اھم است مولتی متر را در رنج RX1و در صورتیکھ بزرگتر از 100 اهم باشد مولتی RX100 و در صورتیکھ بزرگتر از 10 کیلو مولتيمتر در رنج Rx1K و و نهايتاً براي مقاومتهاي 1 مگاهم بيشتر مولتيمتر را در رنج RX10K قرار داده و مقاومت را تست می کنیم در این مرحلھ نیز باید میزان اھم قرائت شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای تلرانس قابل قبول مي باشد .

 

 

تست مقاومتهاي متغير

 

تست مقاومت ھای متغیر معمولي
الف : پتانسیو متر : برای تست پتانسیومتر بھ کمک مولتی متر آنالوگ : ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پایھ وسط پتانسیومتر را نسبت بھ دوپایھ دیگر اھم چک می کنیم طبیعی است کھ سر لغزنده وسط در ھر کجا قرار گرفته باشد عددی قرائت می شود ونیز می دانیم مجموع ھردوعددی کھ از جمع اعداد قرائت شده ھردو پایھ طرفین بدست می آید برابر مقدار اھم کل پتانسیومتر می باشد . حال برای اطمینان از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اھم نیز می توانیم یک از پایھ ھای کناری را نسبت بھ پایھ وسط در حالی اھم چک نمائیم کھ پتانسیومتر را می چرخانیم در ھر حالت باید تغییرات اھم را مشاھده کنیم اگر در نقطھ ای تغییرات اھم آني ( کم و زیاد شدن غیر طبیعی ) مشاھده شود پتانسیومتر مشکل دارد و خلاصھ لازم است کھ تغییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد .
تست ولوم : می دانیم کھ ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیو متر تست می شود .
تست مقاومت ويژه يا مخصوص :
این نوع مقاومتھا با تغییرات فیزیکی پاسخ مي دهند .

: Ldr
می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دھد . پس در حالیکھ دو پایھ آنرا بھ ترمینالھای مولتیمتر وصل نموده ایممولتيمتر را در رنج rx1k قرار داده
در مقابل نور مقاومت آنرا قرائت نمائيد سپس با ایجاد سایھ تغییر مقاومت آن را مشاھده کنیم .با پاسخ در مقابل تغغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود .
vdr :
نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص است کھ با افزایش ولتاژ اھم آن کاھش می یابد پس معمولاً در جایی کھ قصد تثبيت ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده می شود .
و برای تست بدلیل ولتاژ بالای آن با اھمتر قابل تست نیست و فقط در مدار و داشتن اطلاعات آن مقدار ولتاژ در محلكار تست می شود .
ptc :
نوعی مقاومت است کھ با افزایش حرارت اھم آن افزایش و با کاھش حرارت اھم آن کاھش می یابد . پس اگر در حالیکھ یایھ ھای آن را بھ وسیلھ ترمینالھای مولتی متر متصل كرده ايم قطعه را به وسیلھ ای حرارت زا مانند ھویھ ، سشوار ، ..... حرارت دھیم و مقدار اھم آن زیاد شود نشانه سالم بودن قطعه مي باشد . طبيعي است كه عکس این عمل نیز درست است .
mdr :
این مقاومت در حوزه مغناطیس اھمش بالا می رود و می توان در ھنگام تست با آھنربا تغییرات اھمش را ملاحظھ کرد . نوع پیشرفتھ آن بھ ic هال مشھور است . کھ در ضبط صوت ھای قدیمی سیلور مشاهده كرده ام .

  

 تست ديود با مولتيمتر آنالوگ

  تست انواع دیود توسط مولتی متر :

در ابتدا ی توضیحات باید به عرض برسانم کهتست قطعات در مدار و تست قطعات در خارج ازمدار باهم متفاوت است بنا براین همیشه ایننکته را در نظر داشته باشیم .

تست دیود معمولی : دیودهای معمولی را بشناسیماین دیودها از جنس سیلسیوم بوده برای کاربردهای متفاوت قابلیت عبور جریانهای مختلفیرا دارند ساده ترین نوع آن دیود 1N4148 می باشد که ظاهری کوچک مانند درودهای زنر کموات دارد و پوسته ی شیشه ای دارد . ویا دیودهای 1N4001 و که در یکسو یازی فرکانسپائین بیسترین کاربرد را دارند مانند کار برد در آدابتورها .

روش تست با مولتيمتر آنالوگ

ابتدا قطعه را خارج از مدارتست می کنیم : در صورتیکه مولتی متر ما هیوکی 3007 باشد !

ترمینالهای مولتیمتر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان از دیود به پایه های دیود اتصال دهید دراین حالت باید ترمینال قرمز به کاتد و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می دانیمکاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص است در این حالت از دیود جریانی که توسط پیلداخل مولتیمتر در آن جاری می شود عبور می کند ومقاومت دیود را برای این جریان میتوانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود 20 الی 30 اهم است . و در اینحالت حتماً مولتی متر باید روی Rx1 باشد زیرا می خواهیم به حداکثر مقدار مقاومتممکن دیود توجه داشته باشیم ودر این حالت این مقدار بایستی از 30 اهم بیشتر نشود . وگرنه دیود در گرایش مستقیم نمی تواند جریان را به خوبی از خود عبور دهد .

تست در حالت معکوس : در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر را به آند دیودوترمینال مشکی آن را به کاتد اتصال می دهیم اما چون باید مولتی متر را مُد Rx10k بگذاریم باید توجه داشته باشیم که بادست پایه های مولتیمتر لمس نشود چون مولتی متررا در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ایم زیرا می خواهیم کوچکترین نشتی ممکن دیود رابسنجیم و لابد دراین حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد .

تست دیود زنر : مولتی متر در گرایش مستقیم روی Rx1 ومانند دیودمعمولی باید 20 الی 30 اهم را نشان دهد واصطلاحاً گویند مولتی متر در گرایش مستقیمراه می دهد .
در گرایش معکوس مولتی متر باید روی مُد Rx1k بوده و هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست .

 

  تست ديود نوري ( Led )ابتدا توضيحاتي راجع به بستن مدارات
Led را در خدمت همكاران تقديم مي كنم .

اولين مطلب مهمي كه به نظرم مي رسد و بارها اين موضوع را در مدارات الكترونيك شاهد بوده ام قرار دادن ديودهاي
Led در مدارات الكترونيكي بدون مقاومت كنترل جريان واين مسئله باعث خواهد شد كه ديودled طول عمر كمتر ونيز صدمه رسيدن به مدارات مي گردد .

چون
Led يك ديود مي باشد و بنا براين بايد به عنوان ديود در مدارات مورد استفاده قرار گيرد . و هيچ وقت ديود را در مدار به عنوان مصرف كننده در نظر نداشته باشيد . ونيز مي دانيم هيچ مداري بسته بدون مصرف كننده نيست .

نتيجه عرايضم اين است كه در يك مداربسته كه از
Led استفاده مي كنيم حتماً مقاومت كنترل جريان را با حساب وكتاب درستي در نظر داشته باشيم . مصرف يك Led از 10 الي 20 ميلي آمپر است وبراي استفاده دائمي از يك Led در مدار مقاومت كنترل جريان آن را براساس اين مقدار مصرف محاسبه كنيم .
ونيز مي دانيم ولتاژ مورد نياز يك
Led بستگي به رنگ نور آن از 7/1 الي 2/2 ولت متفاوت است البته خيلي راحت اين ولتاژ بدست مي آيد كافي است وقتي Led را در مدار قرار مي دهيم ( باسري نمودن مقاومت كنترل جريان آن ) مقدار ولتاژ دوسر Led را اندازه گيري نمائيم . تا ولتاژ مورد نياز Led بدست آيد .
از دو مطلب فوق نتيجه مي گيريم كه اولاً با يك پيل 5/1 ولتي انتظار روشن شدن
Led را نداشته باشيم چون هر Led با يك ولتاژ مخصوص خود روشن مي شود .

ثانياً اگر مي خواهيم گرايش مستقيم يك
Led را تست كنيم بايد ولتاژ اعمالي به Led بيشتر از 5/1 باشد و نيز مي دانيم كه مولتي مترها اكثراً مانند مولتي متر هيوكي 3007 براي تست در حالت اهمي از باطري 5/1 ولتي براي مُدهاي Rx1 و Rx100 و Rx1k استفاده مي كنند و اين ولتاژ نمي تواند يك ديود Led را روشن كند چون همچنانكه دربالاعنوان شد حداقل 7/1 ولت جهت شكستن سد پتانسيل Led لازم است .
بنا براين جهت تست در حالت حتي گرايش مستقيم يك
Led بايد از مُد Rx10k كه تغذيه آن معمولاً توسط يك پيل 9 ولتي انجام مي گيرد استفاده نمود .
نتيجه نهايي :
تست
Led : گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد Rx10k و مولتيمتر بايد راه بدهد .
گرايش معكوس : مولتيمتر در همين مُد و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .

تست
Led فرستنده مادون قرمز :
گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد
Rx1 و مولتيمتر بايد راه بدهد .
گرايش معكوس : مولتيمتر در مُد
Rx10k و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .

 

تست ديود ژرمانيمي

 تست دیود ژرمانیومی :
دیود هایژرمانیومی یک دیود اتصال نقطه ای و شیشه ای شفافی بود ند که در مواردی ازجمله آشکارسازی در دتکتورها قابل استفاده بودند اخیراً در دستگاههای الکترونیکی کاربرد زیادیندارند .
روشتست : در گرایش مستقیم با مولتیمتر در رنج
rx1 راه بدهد . و در گرایش معکوس و دررنج rx100 راه ندهد نشتی جزئی مانعی ندارد .

تست دیود دوبل : همچنانکه در شکل ملاحظه می شود هرگاه دو عدد دیود به صورت آند مشترک و یا کاتدمشترک به هم متصل شوند دیود دوبل را تشکیل می دهند . که هردو نوع آن را در شکلملاحظه می کنید .
روش تست :
چون دو دیود آند مشترک و یا کاتد مشترک دارند و کاتد و آند هر کدام دردسترس می باشد و مانند دیود پل مدار بسته ای ندارند بنا براین هر کدام از دیودها رامانند یک دیود ساده می توان تست نمود و از همان روش تست دیود ساده یعنی در گرایشمستقیم در رنج
rx1 دیود باید راه بدهد و در گرایش معکوس در رنج rx10k هیچگونه نشتیقابل قبول نیست .

تست دیود پل : درخارج ازمداردر ده مرحله اجرا می شود .
همچنانکه در شکل ملاحظه می شود پل دیوددارای دو پایه ورودی متناوب و دو پایه خروجی مثبت و منفی می باشد .
جهت تست آنمراحل را به ترتیب زیر اجرانمائید .
1 - مولتی را در مُد
rx10k قرار داده و دوپایه ورودی متناوب را تست می کنیم در این حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست .
2 – ورودیهایمتناوب را در جهت حالت قبلی نیز با همان مُد
rx10k تست نموده ونشتی در این وضعیتنیز قابل قبول نیست .
3 – هر کدام از دیود ها را نیز در دو وضعیت گرایش مستقیم و گرایش معکوسبه شرح زیر تست می نمائیم .
الف : گرایش مستقیم : مولتیمتر در مُد
rx1 قرار داده و ترمینالهای آنرا به پایه های دیود متصل می کنیم مقدار اهم قرائت شدهتوسط
مولتیمترهیوکی 3007 نباید از 20الی 30 اهم بیشتر باشد .
ب : گرایش معکوس : مولتیمتر در مُد
rx10k دراین حالت نیز هیچگونه نشتی قابل قبول نیست .

باید دقت شود هر دهمرحله را در تست انجام دهیم دومرحله در 1و 2 اعلام شده و هر کدام از دیودها را نیزجداگانه در گرایش مستقیم 4 مرحله و گرایش معکوس نیز در 4 مرحله تست به پایان می رسد .

 

تست ديود به وسيله مولتيمتر ديجيتال

  براي اينكه تست ديود به وسيله مولتي متر ديجيتال قابل فهم باشد بايد اندكي ازساختار ديود و نيمه هاديها صحبت كنيم .
ديود از پيوند دونيمه هادي به نام نيمههادي نوع
n ( اصطلاحاْ منفي ) و نيمه هادي نوع P ( مثبت ) تشكيل شده است .
سيلسيم و ژرمانيم و انديوم و... بعضي از عناصر كه در جدول مندليف تعيين شده اندجزو نيمه هاديها مي باشند. اين عناصر در طبيعت به صورت بلور كريستال در مي آيند وساختمان ملوكوليشان كريستالي است يعني اتمهاي آين عناصر در كنار همديگر به صورتمنظم طوري روي هم قرار گرفته اند كه هر اتم از آن با چهار اتم مجاور تشكيل يك تودهكريستال را مي دهد.
و اگر اين نيمه هادي را خالص نمائيم درصفر درجه مطلق ( 273- ) درجه سانتي گراد عايق مي باشد .
ولي در دماي معمولي تعدادي از الكترونها ازمحيط انرژي مي گيرند واز هسته اتم دور شده به شكل الكترون آزاد درآمده و اندكي موجبعبورجريان الكتريسيته مي شوند .

نيمه هادي نوع
n : بعد از خالص نمودن صدرصد سيلسيم ( يكي از عناصر طبيعت ) به منظور تهيه نيمه هادي نوع n عناصري پنج ظرفيتي ( مدار آخرشان داراي پنج الكترون مي باشد ) مانند ارسنيك و آنتي موان به صورتناخالصي به سيلي****** خالص وارد مي كنند مقدار اين ناخالصي بسيار اندك است اما هدايتنيمه هادي را خيلي بالا مي برد .
دليل هدايت بيشتر نيمه هادي ساخته شده را بايددر ساختمان اتمي كريستال جديد جستجو نمود زيرا هنگام وارد نمودن عناصر پنج ظرفيتيدر كريستال سيلي****** اتم وارد شده مجبور به طبعيت از ساختمان ملوكولي كريستال ميباشد و هراتم از اين عنصر به اجبار با چهار اتم سيل****** يك پيوند اشتراكي را ساختهمولوكول جديد ي را مي سازند كه يك الكترون آزاد توليد كرده است و در نتيجه هدايتنيمه هادي ( چون الكترون آزاد گرفته است ) بيشتر مي شود . اين نيمه هادي ساخته شدهجديد همان نيمه هادي نوع
n مي باشد .

نيمه هادي نوع
p : براي ساخت نيمه هادينوع p عناصر سه ظرفيتي مانند آلومينيوم و يا گاليم كه در مدار آخرشان سه الكتروندارند و جزو عناصر سه ظرفيتي مي باشند به صورت ناخالصي به كريستال سيلي****** واردنموده عنصر وارده جديد نيز مجبور به اطاعت از ساختمان كريستالي مي باشد . و هر اتماز عنصر جديد با چهار اتم سيي****** تشكيل يك مولوكول جديد را مي دهد بنابر اين مدارآخر پيوند جديد به جاي هشت الكترون داراي هفت الكترون شده ويك جاي خالي برايالكترون هاي آزاد در پيون جديد درست مي شود كه به آن حفره گويند حفره نيز خاصيٌتهدايت بيشتر را به نيمه هادي جديد كه همان نيمه هادي نوع p است مي دهد .
ديود : براي ساخت يك ديود نيمه هادي نوع
n را با نيمه هادي نوع p پيوند مي دهند در محلپيوند اتفاق جالبي پيش مي آيد كه قابل تامل است . و موجب يك طرفه نمودن جريان درديود مي شود . جهت توضيح اين نكته به ادامه مطلب با توجه به شكل ارائه شده دقتفرمائيد .


همانطوركه ملاحظه مي شود در محل پيوند دونيمه هادي يك ناحيه اي به نام ناحيه تهي يا سدپتانسيل ايجاد مي شود كه به شكل يك پيل ظاهراْ با قطب مثبت در داخل نيمه هادي نوع
N وقطب منفي آن در داخل نيمه هادي نوع P در آمده است.
ناحيه سد پتانسيل با ولتاژ 0.6 الي 0.7 ولت در جهت گرايش مستقيم از
N به P شكسته شده و ديود جريان را از خودعبور مي دهد . بنا براين در صورتيكه مقدار ولتاژ تغذيه كمتر از 0.7 ولت باشد سدپتانسيل شكسته نشده و ديود جريان را ازخود عبور نمي دهد . و در صورتيكه مقدار ولتاژتغذيه بيشتر از 0.7 باشد بديهي است كه سد پتانسيل را شكسته اما مقدار 7.0 ولت ازتغذيه صرف باياس ديود شده واز تغذيه كم مي شود .
مطابق شكل زير :
بنا براين ولتاژ اعمال شده در صورتيكه از 0.7بيشتر باشد از ديود عبور نموده و به اندازه 0.7 ولت روي ديود افت پيدا مي كند . مثلا ْ اگر ولتاژ اعمال شده به دوسر ديود 3 ولت باشد فقط 2.3 ولت آن روي مقاومتظاهر مي شود .

واما در صورتيكه ديود در گرايش معكوس قرار گيرد سد پتانسيلديود به اندازه ولتاژ تغذيه بالا رفته و اصلاْ ديود جرياني را از خود عبور نمي دهد .

نتيجه اصلي مطالب فوق اين است كه مولتي متر ديجيتال ديود را در گرايشمستقيم قرار داده و فقط ولتاژ باياس آن را نشان مي دهد . و بدين وسيله سلامت ديودتائيد مي شود .

  

تست ترانزيستور

 ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم:
یک ترانزیستور یا مثبت (
pnp) و یا منفی (npn) می باشد .
برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد .
تیپ بعضی از ترانزیستورهارا از روی نامگذاری می توان مشخص نمود .
وبرای تشخیص از این راه باید سیستم های نامگذاری ترانزیستور را بشناسیم.
1- سیستم نامگذاری ژاپنی:
نام گذاری ترانزیستور در این سیستم به شرح زیر است :
با 2
Sدر ابتداشروع و اگر حرف بعدی A و یا B باشدترانزیستور مثبت (PNP) میباشد پس 2SAیعنی ترانزیستور مثبت بافرکانس کار بالا و 2SB یعنی ترانزیستور مثبت (PNP )با فرکانس کار پائین می باشد.
مثال :
2
SA1015 این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار زیاد می باشد.
ویا 2
SB941 این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار پائین می باشد.

اگر ترانزیستور با 2
SC و یا 2SD شروع شود در این روش یعنی ترانزیستور منفی می باشد .
2
SCیعنی ترانزیستور منفی فرکانس بالا و 2SD یعنی ترانزیستور منفی وبا فرکانس کار پائین است .
اما در روش نامگذاری اروپایی که را آوردن دو حرف دراول و سه عدد در آخر مانند
BC337 تیپ ترانزیستور قابل تشخیص نیست .
ویا در روش نامگذاری آمریکایی که با 2
N شروع و چند عدد در آخر مانند 2N3055 نوع مثبت ویا منفی مشخص نمی شود .
برای تشخیص مثبت ویامنفی ترانزیستورها دیگر ضمن اینکه از دیتا شیت ها می توان استفاده
کرد. در صورت داشتن یک ترانزیستور با همان شماره وسالم می توان به شرح زیر عمل کرد .

ابتدا مولتی متر را روی
RX1 قرار داده و دنبال پایه ای می گردیم که به دوپایه ی دیگر راه بدهد یعنی عقربه حرکت کند و معمولاً اهم کمتر از 40 قابل قبول است .
دراین حالت اگر مولتی متر آنالوگ (عقربه دار ) داشته باشیم و سیم قرمز مولتی متر به پایه ای که به دو پایه دیگر راه بدهد متصل کنیم ترانزیستور از نوع مثبت است وپایه ای که به دوپایه ی دیگر راه می دهد پایه ی بیس
B می باشد .
و اگر سیم مشکی را به پایه ای متصل کنیم که به دو پایه ی دیگر رابدهد ترانزیستور منفی و پایه مشتر ک بیس
B می باشد .

برای تشخیص دو پایه دیگر چندین روش وجود دارد که فقط به دوروش ساده آن اشاره می کنم
اگر مولتی متر رنج
RX10K داشته باشد می توان در این رنج به شرح زیر C کلکتور را از امیتر E تشخیص داد .

باید در این رنج دستمان به پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد .

در این حالت(
RX10K) ترمینال مشکی مولتی متر را اگر به دو پایه دیگر متصل کنیم ( دست با پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد ) فقط در یک جهت عقربه منحرف می شود .

که در این حالت در ترانزیستور منفی سیم مشکی که بیس را تشخیص داد
E امیتر را نیز در این حالت مشخص می کند .
و در ترانزیستور مثبت ترمینال قرمز که قبلاً بیس را تعین نموده است اکنون
E امیتر را تعیین می کند .

حال که پایه های ترانزیستور را شناختیم چگونه آنرا تست کنیم تا بدانیم که قطعه صدرصد سالم است .
برا ی تشخیص صحت ترانزیستور بشرح زیر توجه فرمائید .

1 - پایه بیس باید به دو پایه دیگر با مولتی متر آنالوگ و در رنج
RX1 راه بدهد و اهم کمی را نشان دهد . طبیعی است که در این حالت دیود بیس امیتر درگرایش مستقیم است .
2 - پایه بیس به دو پایه دیگر حتی در رنج
RX1k هم راه ندهد یعنی هیچ گونه نشتی در این حالت قابل قبول نیست . دیود بیس امیتر در گرایش معکوس می باشد .
3 - پایه های
C کلکتور و E امیتر نیز در حالیکه مولتی متر در رنج RX1K قرار دارد از هردو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست ( دست با پایه های ترانزیستور نباید تمای داشته باشد . )

توجه : این آزمایش فقط در یک ترانزیستور ساده بدون دیود داخلی ویا مقاومت داخلی صحت دارد
ودر ترانزیستوردارلینگتون نیز روش تست متفاوت است .

  

شناسايي پايه هاي ترانزيستور

 

طريقه شناسايي پايه هاي ترانزيستور توسط مولتي متر آنا لوگ :

ابتدا مولتي متر را در رنج
rx1 قرار داده و سپس به دنبال پايه اي مي گرديم كه به دو پايه ي ديگر راه بدهد . اين پايه b ( بيس ) است
و اگر اين پايه به وسيله سيم قرمز شناسايي شود معرف نوع ترانزيستور
pnp ويا اصطلاحاً مثبت است .
و در صورتيكه توسط ترمينال مشكي تشخيص داده شود گويند كه ترانزيستور
npn و يا منفي است .
حال پايه
b و نوع ترانزيستور مشخص شده است . جهت تشخيص دو پايه ي ديگر مولتي متر را در رنج rx10k قرار داده و در هردو جهت اين دو پايه را نسبت به هم تست مي كنيم در جهتي كه مولتي متر راه مي دهد ترمينالي كه b ( بيس ) را شناسايي كرده است e ترانزيستور را تشخيص مي دهد . و طبعاً پايه بعدي كلكتور است .

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.