تست قطعات خارج از مدارات الكترونيكي
  
(021)2275 56 53 

تست قطعات خارج از مدارات الكترونيكي

 

تست مقاومت ثابت

  مقاومت انواع مختلفی دارد . فعلاً آموزش تست یک مقاومت ثابت را توضیح می دھم .
جھت تست از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :
تست با مولتی متر دیجیتال :

Login

Register