بخش پرسش و پاسخ
  
(021)2275 56 53 

به احتمال خیلی زیاد میکرو سوییچ هدفون ایراد  پیدا کرده و باید تعویض شود. 

Login

Register