بخش پرسش و پاسخ
  
(021)2275 56 53 
بله به احتمال زیاد حل میشود و ایراد از هد سینک جدید میباشد.

Login

Register