آموزش الکترونیک اولیه
  
(021)2275 56 53 
ترانزیستور :
یکی از مهمترین و پر کاربردترین المان های نیمه هادی که در گوشی ها نیز استفاده های زیادی دارند . این عناصر که به (Transfer Resistor ) Transistor معروفند می توانند نقش سوئیچ ، تقویت کننده ولتاژ ، تقویت کننده جریان و ... را در مدارها ایفا کنند و به انواع زیر تقسیم می شوند .

تمامی ترانزیستورها را با حروف Q یا TR و در پایان با حرف V روی نقشه مشخص می کنند و به صورت عدد زیر نویس بخش و شماره آن مشخص می شود .
ترانزیستورها در الکترونیک عمومی همانطور که از شماتیک آن پیداست عنصری سه پایه است و به اشکال زیر دیده می شود :اما در مدارهای گوشی تلفن همراه ، ترانزیستور به شکل های سه پایه و چهارپایه دیده می شوند که نوع چهار پایه آن یک پایه برای دفع گرمای ترانزیستور یا هیت سینک دارد که از پایه های دیگر پهن تر و بزرگ تر است وبا حرف H نشان میدهند.


اما ترانزیستورها نیز مانند دیودها در الکترونیک عمومی شماره فنی و شناسایی دارند که در زیر به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد :

 • استاندارد نوع اروپایی که با حروف AC یا BC شروع می شوند . مثل BC107 یا AC128
 • استاندارد نوع ژاپنی که با 2S شروع می شود و گاهی نیز 2S را حذف می کنند .
  2SA733 یا A733
  مثال )
  ترانزیستور نوع مثبت فرکانس بالا( 2S ) A
  ترانزیستور نوع مثبت فرکانس پایین B ( 2S )
  ترانزیستور نوع منفی فرکانس بالا C (2S )
  ترانزیستور نوع منفی فرکانس پایین D ( 2S )
  استاندارد امریکایی که با 2N شروع می شود مثل 2NC55 یا 2N2220 .

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.